fbpx

FUNDACJA KAMILA MAĆKOWIAKA ‘

realizuje projekt pn. „Rozwój oferty Fundacji Kamila Maćkowiaka w zakresie działalności teatralnej online oraz teatru mobilnego w celu dywersyfikacji źródeł przychodu i utrzymania miejsc pracy w organizacji negatywnie dotkniętej skutkami pandemii COVID-19

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Okres realizacji projektu: 03.11.2020 r. – 31.12.2023 r.

Całkowita wartość projektu: 967 320,18 zł

W tym ze środków UE: 677 761,10 zł

Oś priorytetowa II „Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Działanie II.3 „Zwiększenie konkurencyjności MŚP”

Poddziałanie II.3.1 „Innowacje w MŚP

Nr umowy o dofinansowaniu: RPLD.02.03.01-10-0921/20-00

Głównym celem projektu jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprze dywersyfikację oferty oraz wzrost innowacyjności jednostki.

Planowane efekty przewidziane do osiągnięcia na etapie realizacji projektu:

  • Liczba podmiotów objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19: 1
  • Liczba osób objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19: 2
  • Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI01): 1
  • Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) (CI06): 289 559,08 zł
  • Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje w związku z pandemią COVID-19: 1
  • Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI02): 1
  • Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-19: 797 366,00 zł
  • Liczba utrzymanych miejsc pracy kobiety / mężczyźni (wsparcie w związku z pandemią COVID-19): 2